Notă de informare GDPR

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND ”PROTECȚIA DATELOR PERSONALE” ÎN CADRUL SITE-ULUI PROIECTULUI ROHU 183 SAFE BORDER, SAFER LIFE

 1. A.  Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

Această rubrică va conține o Notă de informare precum și un link rapid care să deschidă nota.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Institutiei Prefectului – Județul Bihor, cu sediul în Oradea, Parcul Traian nr.5, Romania, în calitate de operator de date în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet a site-ului Proiectului ROHU 183 SAFE BORDER, SAFER LIFE, respectiv: https://safeborder-rohu.eu 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 • II.1. Dacă sunteți utilizator al site-ului Proiectului ROHU 183 SAFE BORDER, SAFER LIFE al Instituției Prefectului – Judetului Bihor  datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul https://safeborder-rohu.eu  vor fi prelucrate de Instituția Prefectului – Judetului Bihor 
 • II.2. Dacă sunteți vizitator al site-ului Proiectului ROHU 183 SAFE BORDER, SAFER LIFE, respectiv: https://safeborder-rohu.eu  Institutia Prefectului Judetului Bihor va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / în măsura în care ne contactați în acest fel.
 • temeiul legal care stă la baza activităților specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal lanivelul instituției;
 • III.1. Dacă sunteți utilizator al Site-ului Proiectului ROHU 183 SAFE BORDER, SAFER LIFE al Institutiei Prefectului – Judetului Bihor, Institutia Prefectului Judetului Bihor prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Institutiei Prefectului Judetului Bihor în materie de arhivare.
 • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Institutiei Prefectului Judetului Bihor de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.
 • pentru activităţi de comunicare respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail,) de comunicări privind site-ul Proiectului ROHU 183 SAFE BORDER, SAFER LIFE Institutia Prefectului Judetului Bihor,
 • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
 • Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de contact
 • Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.
 • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Institutia Prefectului Judetului Bihor de a îmbunătății permanent a experienței utilizatorilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 • III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului Proiectului ROHU 183 SAFE BORDER, SAFER LIFE Institutia Prefectului Judetului Bihor prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel:
 • pentru activităţi de informare, arhivare respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), oferite de Instituția Prefectului Judetului Bihor,
 • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.
 • Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Institutia Prefectului Judetului Bihor de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
 • Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 • enumerarea categoriilor de date;nume, prenume, adresa email
  • categoriile de persoane vizate ale căror date sunt prelucrate;
   • utilizator
   • vizitator
  • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
   • utilizator
   • vizitator
 • drepturile persoanelor vizate.
 • În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Institutia Prefectului Judetului Bihor, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Institutia Prefectului Judetului Bihor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Institutia Prefectului Judetului Bihor a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Institutia Prefectului Judetului Bihor să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Institutia Prefectului Judetului Bihor către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Institutia Prefectului Judetului Bihor sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Institutia Prefectului Judetului Bihor poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 • Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: rpd@prefecturabihor.ro
 • Această pagină de Internet nu folosește fișiere de tip cookie.

B. Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate

Rubrica va conține modele de cereri de exercitare a drepturilor și link-uri rapide care să le deschidă în format editabil.

 1. Legislatie relevantă:

Această rubrică va conține link-uri care să deschidă următoarele acte normative:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personalprecum şi pentru abrogareaLegii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
 1. Link-uri utile:


     1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) www.dataprotection.ro;

     2.   Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) www.edps.europa.eu;

     3. Comitetul European pentru Protecția Datelorwww.edpb.europa.eu;

     4. Comisia Europeanăhttps://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

 1. Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor personale desemnat la nivelul instituției:

Conform dispozițiilor art. 37 alin. (7) din Regulament, “Operatorul sau persoana împuternicită de operator publică datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor și le comunică autorității de supraveghere”, sens în care veți publica pe site-ul instituției,  adresa de e-mail, numărul de telefon și fax ale Responsabilului desemnat la nivelul instituției dumneavoastră.

Mircea Moldovan, consilier pentru afaceri europene
Responsabil desemnat cu protecția datelor în cadrul Instituției Prefectului Județul Bihor:
Tel. 0259-418028
Fax. 0259-411550
e-mail: rpd@prefecturabihor.ro

Sari la conținut